San Francisco Sushi Bar Restaurants

Ahn Sushi & Soju

Ahn Sushi & Soju

Ahn Sushi & Soju - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Korean, Sushi Bar

Akiko’s Restaurant

Akiko’s Restaurant

Akiko’s Restaurant - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Amasia Hide’s Sushi Bar

Amasia Hide’s Sushi Bar

Amasia Hide’s Sushi Bar - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

ANZU

ANZU

ANZU - San Francisco Restaurant
Cuisine: Asian Fusion, Sushi Bar

Ariake Japanese Restaurant

Ariake Japanese Restaurant

Ariake Japanese Restaurant - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Asa Sushi

Asa Sushi

Asa Sushi - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Atami Sushi Bar & Grill

Atami Sushi Bar & Grill

Atami Sushi Bar & Grill - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Barracuda Japanese Restaurant

Barracuda Japanese Restaurant

Barracuda Japanese Restaurant - San Francisco Restaurant
Cuisine: Asian Fusion, Japanese, Sushi Bar

Blowfish Sushi

Blowfish Sushi

Blowfish Sushi - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Blue Fin Sushi

Blue Fin Sushi

Blue Fin Sushi - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Chin’s Sushi Bar & Restaurant

Chin’s Sushi Bar & Restaurant

Chin’s Sushi Bar & Restaurant - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Domo

Domo

Domo - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Ebisu

Ebisu

Ebisu - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Eiji

Eiji

Eiji - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Fujiyama-Ya Japanese Restaurant

Fujiyama-Ya Japanese Restaurant

Fujiyama-Ya Japanese Restaurant - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Goemon Japanese Restaurant

Goemon Japanese Restaurant

Goemon Japanese Restaurant - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Hama-Ko Sushi

Hama-Ko Sushi

Hama-Ko Sushi - San Francisco Restaurant
Cuisine: Sushi Bar

Hana Zen

Hana Zen

Hana Zen - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

ICHI Sushi

ICHI Sushi

ICHI Sushi - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Jimisan Sushi Bistro

Jimisan Sushi Bistro

Jimisan Sushi Bistro - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

K’s Kitchen

K’s Kitchen

K’s Kitchen - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Kabuto Restaurant

Kabuto Restaurant

Kabuto Restaurant - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Katana-Ya

Katana-Ya

Katana-Ya - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Kazu Sushi

Kazu Sushi

Kazu Sushi - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Ki

Ki

Ki - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Kiji Japanese Restaurant and Sushi Bar

Kiji Japanese Restaurant and Sushi Bar

Kiji Japanese Restaurant and Sushi Bar - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Kiki Japanese Restaurant

Kiki Japanese Restaurant

Kiki Japanese Restaurant - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Kiss Seafood

Kiss Seafood

Kiss Seafood - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Seafood, Sushi Bar

Kitaro Japanese Restaurant

Kitaro Japanese Restaurant

Kitaro Japanese Restaurant - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Koo

Koo

Koo - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Little Tokyo

Little Tokyo

Little Tokyo - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Live Sushi Bar

Live Sushi Bar

Live Sushi Bar - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Mikado Sushi

Mikado Sushi

Mikado Sushi - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Mikaku Restaurant

Mikaku Restaurant

Mikaku Restaurant - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Minako Organic Japanese Restaurant

Minako Organic Japanese Restaurant

Minako Organic Japanese Restaurant - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar, Vegetarian

Minami Restaurant

Minami Restaurant

Minami Restaurant - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Moki’s Sushi & Pacific Grill

Moki’s Sushi & Pacific Grill

Moki’s Sushi & Pacific Grill - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Moshi Moshi

Moshi Moshi

Moshi Moshi - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Murasaki Sushi Bar

Murasaki Sushi Bar

Murasaki Sushi Bar - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Nagano Sushi

Nagano Sushi

Nagano Sushi - San Francisco Restaurant
Cuisine: Sushi Bar

O-Toro Sushi

O-Toro Sushi

O-Toro Sushi - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Okina Sushi

Okina Sushi

Okina Sushi - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Okoze Sushi

Okoze Sushi

Okoze Sushi - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Oyaji Restaurant

Oyaji Restaurant

Oyaji Restaurant - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Ozumo

Ozumo

Ozumo - San Francisco Restaurant
Cuisine: Asian Fusion, Japanese, Sushi Bar

Rumble Fish

Rumble Fish

Rumble Fish - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Ryoko’s Japanese Restaurant & Bar

Ryoko’s Japanese Restaurant & Bar

Ryoko’s Japanese Restaurant & Bar - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Sakana Sushi & Grill

Sakana Sushi & Grill

Sakana Sushi & Grill - San Francisco Restaurant
Cuisine: Sushi Bar

Sanraku

Sanraku

Sanraku - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Shimo

Shimo

Shimo - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Sushi Aka Tombo

Sushi Aka Tombo

Sushi Aka Tombo - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Sushi Bistro

Sushi Bistro

Sushi Bistro - San Francisco Restaurant
Cuisine: Sushi Bar

Sushi Boat Restaurant

Sushi Boat Restaurant

Sushi Boat Restaurant - San Francisco Restaurant
Cuisine: Sushi Bar

Sushi Groove South

Sushi Groove South

Sushi Groove South - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Sushi IN

Sushi IN

Sushi IN - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Sushi On North Beach - Katsu

Sushi On North Beach - Katsu

Sushi On North Beach - Katsu - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Sushi Raw

Sushi Raw

Sushi Raw - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Sushi Toni

Sushi Toni

Sushi Toni - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Takara Sushi

Takara Sushi

Takara Sushi - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Tanuki Restaurant

Tanuki Restaurant

Tanuki Restaurant - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Taraval Okazu Ya Restaurant

Taraval Okazu Ya Restaurant

Taraval Okazu Ya Restaurant - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Tataki

Tataki

Tataki - San Francisco Restaurant
Cuisine: Sushi Bar

Tataki Canyon

Tataki Canyon

Tataki Canyon - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Tazaki Sushi

Tazaki Sushi

Tazaki Sushi - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Tekka Japanese Restaurant

Tekka Japanese Restaurant

Tekka Japanese Restaurant - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Ten-Ichi

Ten-Ichi

Ten-Ichi - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Tokyo Go-Go

Tokyo Go-Go

Tokyo Go-Go - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Tsunami Sushi Bar

Tsunami Sushi Bar

Tsunami Sushi Bar - San Francisco Restaurant
Cuisine: Sushi Bar

Umami

Umami

Umami - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Umi

Umi

Umi - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Warakubune Sushi

Warakubune Sushi

Warakubune Sushi - San Francisco Restaurant
Cuisine: Sushi Bar

Wayo Sushi

Wayo Sushi

Wayo Sushi - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Yo Yo Restaurant

Yo Yo Restaurant

Yo Yo Restaurant - San Francisco Restaurant
Cuisine: Sushi Bar

Yu Zen

Yu Zen

Yu Zen - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Yum Yum Fish

Yum Yum Fish

Yum Yum Fish - San Francisco Restaurant
Cuisine: Sushi Bar

Yuubi Japanese Restaurant

Yuubi Japanese Restaurant

Yuubi Japanese Restaurant - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar

Zushi Puzzle

Zushi Puzzle

Zushi Puzzle - San Francisco Restaurant
Cuisine: Japanese, Sushi Bar